Andmekeskused

Andmekeskuse projekteerimise ja täisvalmisehituse tervikprotsess nõuab kvalifitseeritud insenere ja professionaalset projektijuhtimist.  Pakume kogemustega projektijuhte, kellel on olemas tunnistused laiaulatuslike projektide koordineerimiseks ja kes on harjunud juhtima mitut ehitusprotsessi korraga.  

DCS Estonias on asjatundjad, kes omavad ülevaadet teie andmekeskuse infrastruktuurist tervikuna.  Meil on pikaajaline kogemus, mille käigus oleme varustanud erinevate lahendustega mitmeid kliente. 

projekteerimine

PROJEKTEERIMINE

IT protsesside jätkuvus algab heast projektist

Andmetöötluse kasvavast väärtusest lähtudes on oluline tagada andmekeskuse või arvutiruumi toimimine.  Usaldusväärne toimivus algab õigest projektist.  Selle saavutamiseks rakendatakse erinevaid laialt levinud regulatsioone ja norme andmekeskuse valdkonnas mis aitab jõuda algstaadiumis parima lahenduseni. 

Kõrge kvaliteet ja kättesaadavus madalamate kuludega

Kui asjaga tegelevad meie asjatundjad, on juba eos välistatud valed elektri- või jahutustehnilised projektid, samuti vigaste komponentide kasutamine.   Otse loomulikult ei unustata ka energiatõhusust ja meie projektide üks osa on energiatarbimise efektiivsuse (PUE) optimeerimine.  See toob teile kaasa IT protsesside arvestatava kulusäästlikkuse, kõrgema kvaliteedi ja parema kättesaadavuse. 

Meie tõestatud ja läbiproovitud pädevus koos juhtivate tootjate võrgustikuga võimaldab teil rajada usaldusväärse ja kulutõhusa andmekeskuse.

kvaliteet
Infrastruktuur

Arvutiruumi või andmekeskuse laitmatu toimimise määrab ära ettevõtte IT alane suutlikkus.  Pakume teile infrastruktuuri lahendusi, kus riistvara tagab võimalikult optimaalse suutlikkuse.

EHITUS

Andmekeskuse täisvalmisehituse tervikprotsess nõuab professionaalset projektijuhtimist.  Pakume kogemustega projektijuhte, kellel on olemas tunnistused laiaulatuslike projektide koordineerimiseks ja kes on harjunud juhtima mitut ehitusprotsessi korraga.  DCS Estonia on asjatundja, kes omab ülevaadet teie andmekeskuse infrastruktuurist tervikuna.  Praeguseks on meil pikaajaline kogemus, mille käigus oleme varustanud arvutiteenustega kümneid tuhandeid ruutmeetreid põrandapinda. 

ehitus
turvalisus
TURVALISUS

Nii teie IT-keskkonna toimimisele kui ka andmete turvalisuse tagamisele on andmekeskuse turvalisuse kontekstis esitatud väga kõrged nõudmised.  Rakendada tuleb mitmeid turvameetmeid, kaasa arvatud praktilised (tulekahju, üleujutus, lubamatu juurdepääs), tehnilised (mõne komponendi rike) ja organisatsioonilised (protseduurid).   IT-keskkonna maksimaalse töövõimeaja tagamine sõltub oluliselt usaldusväärsest juhtimissüsteemist.

Turvasüsteemid ja videovalve

Serveriruumide kaitseks saab kasutada alalisi turvasüsteeme.  Staatilised värvivideokaamerad paigaldatakse nii, et tagatud on maksimaalne katvus, kusjuures esmatähtis on juurdepääsupunktide seire.  Kaamerate abil kuvatakse ja tuvastatakse inimesi või objekte, need on ühendatud kaablite abil videovalveseadmetega ning jälgitavad valvekeskusest 24/7

energiatarbimine
ENERGIATARBIMISE EFEKTIIVSUS

Aparatuuri energiatõhususe oluline näitaja on andmekeskuse energiatarbimise efektiivsus (PUE). See iseloomustab seost andmekeskuse energia kogutarbimise kui terviku ja IT-aparatuuri poolt tegelikult tarbitud energiahulga vahel.  Eesmärk on minimeerida „jääki“ (mida on valdavalt tarbinud jahutussüsteem), seega optimeerida energiatarbimise efektiivsust (parim, mida on võimalik saavutada, on PUE = 1).

Jahutuslahendused

Kogu elektrienergia, mida kasutavad IT-seadmed, muundatakse soojuseks.  Serverite ülekuumenemise vältimiseks tuleb arvutiruumi usaldusväärselt ja tõhusalt jahutada.  Veelgi enam, jälgida tuleb ka suhtelist õhuniiskust.  Andmekeskuste kliimakontrolli osas on viimastel aastatel astutud suur samm edasi.  Ühest küljest tuleneb see serverite energiatiheduse pidevast suurenemisest ja teisest küljest kasvavast huvist tõhusamate meetodite vastu soojuse hajumise kindlustamiseks, arvestades seda, et suur osa vajatavast lisaenergiast kulub jahutamise peale (lisaks sellele energiale, mida juba on vaja IT-seadmete jahutamiseks). Selle tulemusena saab sageli kulusid arvestataval määral  kokku hoida, kusjuures investeeringute tasuvust näeb juba lühikese aja jooksul.  

UPS
Varuenergia

Andmekeskus tuleb projekteerida nii, et on tagatud selle jätkuv toimimine ka elektrikatkestuse korral avalikus võrgus.  Sellised elektrikatkestused võivad olla lühiajalised (mõni sekund või isegi lühemad) või kesta kauem.  Tavaliselt pakume me puhvertoiteallika (UPS) ja varuenergiaallika kombinatsiooni, mis on sobiv lahendus avalikus võrgus toimuvate lühi- ja pikaajaliste elektrikatkestuste ajal hakkamasaamiseks.  Erinevad hädaolukordadega seotud komponendid tuleb omavahel võimalikult hästi häälestada. 

Skaleeritavus

Andmekeskus projekteeritakse konkreetset võimsust silmas pidades.  Võimsust väljendatakse sageli võimsusena ruutmeetri kohta või võimsusena serveri kapi kohta.  Tavaliselt arvutatakse võimsust lõppolukorda või projektiväljundit arvestades. Siiski näitab kogemus, et andmekeskuse tegeliku omandatud  IT võimsuse ja personali prognoosimine on tänamatu töö.  Nii ongi üks lähtepunkte projekteerimisel skaleeritav ja energiatõhus projekt, mille puhul investeering haakub andmekeskuse kasvuga.