DC Solutions Estonia OÜ ärieetika põhimõtted

Tallinn 2020

DCS ärifilosoofia on rajatud ettevõtte põhiväärtustele, millel on määrav roll organisatsiooni arendamisel ja tulemuste saavutamisel.

Töötame ohutult ja turvaliselt: seame esikohale tervise ja ohutuse, kaitseme klientide, üldsuse ja meie hoole all olevate isikute turvalisust ning järgime hoolikalt ettevõtte sisekorraeeskirju.

Oleme ausad ja usaldusväärsed: järgime alati seadusi, teatame rikkumistest, ei paku kunagi kellelegi altkäemaksu ega võta altkäemaksu vastu, püüame ära hoida mis tahes huvide konflikte.

Oleme õiglased ja arvestame teistega: näitame üles austust ja hoolivust teiste suhtes, kohtleme inimesi õiglaselt, kaasame kohalikke kogukondi, hoolime keskkonnast.

Oleme professionaalsed ja väärikad: anname tööl endast parima, hoolitseme oma välimuse eest, oleme heaks eeskujuks teistele, hoiame DCSi mainet.

Ärieetika põhimõtete eesmärk on toetada meie väärtusi ja tagada, et nii juhid kui töötajad tunneksid asutuse tegevusele püstitatud miinimumnõudeid ning oleksid kursis meie klientide ja huvirühmade ootustega.

Meile on väga oluline, et organisatsioon väljendaks meie väärtusi ja tagaks ärieetika põhimõtetes väljatoodud eetiliste tegevusnormide järgimise kõikides neis riikides, kus meie ettevõtted tegutsevad. Seega palume juhtidel ärieetika põhimõtteid järjekindlalt rakendades üles näidata oma isiklikku pühendumist ja tagada oma vastutusalas tegevuse vastavus esitatud põhimõtetele.

Suhtume esitatud nõuetesse väga suure tähelepanuga, jälgime pidevalt tegevuse nõuetele vastavust kogu organisatsioonis ning oleme valmis rakendama vajalikke meetmeid, kui peaks selguma, et neid siiski ei täideta.

Meie käsitlus vastutustundlikust ettevõttest

DCS peab vastutustundlikuks ettevõtteks olemist väga oluliseks ja arvestab meie tegevuse majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjudega, seades eesmärgiks positiivsete mõjude suurendamise ja negatiivsete mõjude vähendamise kõikides meie ettevõtetes üle maailma.

Inimõigused

DCS toetab inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtteid ning me peame oma kohuseks neid järgida nii oma tegutsemispõhimõtetes, protseduurides kui äritavades. Inimõiguste austamine on ja jääb meie tegevuse lahutamatuks osaks. Oleme seadnud eesmärgiks teha koostööd selliste äripartneritega, kes järgivad oma tegevuses põhimõtteid, mis sarnanevad meie põhimõtetega inimõiguste austamise ja eetilise käitumise osas. Teeme koos oma klientidega pingutusi selle nimel, et lepingute tingimused ei piiraks inimõigusi. Rakendame meetmeid tagamaks, et meie töötajate tööalane tegevus ei läheks vastuollu rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste konventsioonidega, samaaegselt tunnustades ja austades kohaliku kultuuri omapära kõigis erinevais riikides, kus meie ettevõtted tegutsevad.

Keskkond

Juhindume oma tegevuses keskkonna väärtustamisest ja sellest hoolimisest. Püüame oma keskkonnamõjusid vähendada nii jäätmekäitluse, sõidukite heitgaaside kui energiatarbimise vähendamise teel niipalju kui võimalik.

Altkäemaksud ja korruptsioon

DCS on resoluutselt igasuguste altkäemaksude ja korruptsiooni vastu.

DCSi või tema nimel pakutavad mis tahes maksed, kingitused või hüved, mis ajendavad või mille eesmärk on ajendada kedagi käituma kohatult, ning maksed, kingitused või hüved, mida pakutakse ametnikele eesmärgiga mõjutada neid nende kohustuste täitmisel (v.a neile seaduse alusel tasumisele kuuluvad maksed, lõivud jne), toovad asjassepuutuvate töötajate jaoks tõenäoliselt kaasa distsiplinaarvastutusele võtmise, sealhulgas kohese vallandamise.

Kolmandale isikule võib kingitusi teha või teda töö asjus võõrustada üksnes siis, kui see on kooskõlas vastavas piirkonnas levinud äritavadega, kui see on tagasihoidliku väärtusega ning kui kingitust või võõrustamist ei saa tõlgendada hüvede pakkumisena kasu saamise eesmärgil. Kahtluste korral tuleks toetuda DCSi võõrustamispoliitikale või pöörduda asjaomase tasandi nõuniku poole. 

Ettevõtte teenuste ja toodete müümisel ja tarnijatelt teenuste ja toodete ostmisel tuleb lähtuda üksnes kvaliteedist, teostusest, hinnast, väärtusest ja/või nende kasust asutusele ning ühelgi juhul ei tohi lähtuda meelehea saamisest või andmisest rahas, kingituste, võõrustamise, vastuteenete või mis tahes muus vormis.

Töötajad ei tohi kolmandatest isikutest asutustelt või isikutelt vastu võtta kingitusi ega raha või lasta end võõrustada, kui põhjendatult on võimalik arvata, et see võib mõjutada äritehinguid. Kõik kingitused, mille väärtus pole sümboolne, tuleb tagastada. Kultuuriruumis, kus kingituse tagastamist peetakse solvamiseks, tuleb kingitus ettevõttes deklareerida ja annetada heategevuseks, kui see on otstarbekas.

Poliitiliste ühenduste toetamine

DCS ei toeta rahaliselt poliitilisi parteisid ja seda põhimõtet tuleb järgida üle kogu maailma. Ainsaks erandiks reeglist on riigid, kus poliitiliste ühenduste rahaline toetamine on seadusega kooskõlas või kus see on kehtiv, seaduslik ja üldiselt tunnustatud tava. Sellistel juhtudel peab mis tahes toetused heaks kiitma vastava piirkonna või haru juht.

Klientide kohtlemine

Vastastikune usaldus ja hoolimine DCSi ja meie klientide vahel on äärmiselt oluline. Kõik töötajad peavad järjekindlalt püüdlema selle poole, et pakkuda eeskujulikku, kvaliteedi ja hinna suhtele vastavat teenindust, rahuldada klientide ootusi ja ennetada nende muutuvaid nõudmisi.

Organisatsioonivälised tarnijad

Kõigil tarnijatel on õigus võrdsele kohtlemisele ja võimalikel uutel tarnijatele peab olema tagatud mõistlik võimalus DCSiga koostööd alustada. Meie põhimõte on tasuda tarnijatele õigeaegselt ja kooskõlas kokkulepitud tingimistega. Meie endi eetilistest põhimõtetest lähtuvalt esitame kõrgeid nõudmisi ka oma tarnijatele.

Konkurents

DCS konkureerib alati jõuliselt, kuid õiglasel ja eetilisel viisil. Konkurentsiedu sõltub hinna ja kvaliteedi heast suhtest ning suurepärasest teenindustasemest. Konkurente ei tohi halvustada. Konkurentidega suheldes peavad töötajaid hoiduma konfidentsiaalse sisuga teabe arutamisest ning ei tohi konkurentide ärisaladuste või konfidentsiaalse teabe teadasaamiseks kasutada lubamatuid vahendeid. Töötajatel on keelatud rääkida hinnakujunduspõhimõtetest või siduda end tegemiste või toimingutega, mis on vastuolus asjaomasele ettevõttele kohaldatavate seadustega.

Meie käsitlus ettevõtte üldjuhtimisest

DCS kohustuseks on oma organisatsiooni huvide kaitsmine, järgides oma tegevuskeskkonna seadusi ja reegleid ning maandades väga hoolikalt ettevõtte äririske.

Seadustele vastavus

DCS eesmärk on vastata täiel määral asjakohastele riiklikele ja rahvusvahelistele seadustele, ettevõte tegutseb kooskõlas kohalike reeglite ja määrustega, sh tegevusalapõhiste määrustega, mis meie äritegevust reguleerivad.

Kõikide juhtide kohus on hoolitseda, et nad on kursis kõikide oma tegevusvaldkonda mõjutavate kohapealsete seaduste ja reeglitega, sh maksustamispõhimõtted ja valuutatehingute kontroll, kasutades vajaduse korral kursisolekuks juriidilisi või muid professionaalseid nõustamisteenuseid.

Raamatupidamisstandardid ja -dokumendid

Kõik raamatupidamisdokumendid peavad kooskõlas asjaomaste regulatiivsete, majandusarvestuslike ja seaduslike nõudmistega, selgelt kajastama äritehingute tegelikku olemust, varasid ja kohustusi. Ükski dokument või kirje ei tohi olla väär, moonutatud, ebatäielik või varjatud.

Asutuse kogu aruandlus peab olema täpne ja täielik ning vastama kõikides olulistes punktides raamatupidamise eeskirjadele. Töötajad ei tohi esitada olulist juhtimisalast teavet vääralt või seda omakasu eesmärgil või muul põhjusel teadlikult moonutada.

Väline aruandlus

DCSil tuleb esitada andmeid ja aruandeid järelevalveasutustele, riigiasutustele ja teistele valitsusasutustele. Tuleb hoolikalt jälgida, et andmed ja aruanded oleksid õiged, õigeaegsed ja ei eksitaks. Enne tundliku iseloomuga teabe avalikustamist tuleb sellest teavitada ettevõtte tippjuhtkonda.

Suure tähelepanuga tuleb suhtuda ka ajakirjanduses tehtavatesse avaldustesse ning kontrollida, et edastatav teave oleks õige ja ei eksitaks. Ajakirjanduse esitatud teabepäringud tuleb suunata spetsialistidele, kes vastutavad ettevõtte suhtluse eest ajakirjandusega ning ajakirjandusele võivad avaldusi teha ainult selleks volitatud esindajad.

Töökorralduse reeglid

DCS mõistab, et igasuguse äritegevusega kaasnevad teatud riskid. Juhtkonna ülesandeks on ühelt poolt kindlustada, et oleks kehtestatud sisekorraeeskirjad riskide maandamiseks ja teisalt tagada nendest kinnipidamine. Töötajad peavad hoolitsema selle eest, et nad oleksid oma tööga seonduvatest riskidest teadlikud ja järgiksid riskide maandamiseks kehtestatud sisekorraeeskirju.

Meie kohustused oma töötajate ees

DCS peab oma kohuseks optimeerida iga töötaja ja kogu ettevõtte töö tulemuslikkust, võttes igale ametikohale tööle ainult kõige paremaid töötajaid ja luues töökeskkonna, kus inimesed tahavad ja suudavad täielikult pühenduda asutuse edukusele.

Et luua töökeskkond, mis soodustab meeskonnavaimu ning pühendumist DCSi väärtustele ja eesmärkidele, seisab ettevõte hea selle eest, et igat töötajat koheldaks õiglaselt, austusega ja lugupidavalt.

Siseriiklikud seadused

Me kohtleme oma töötajaid, lähtudes siseriiklikest normatiivsetest nõudmistest ja täidame tööseaduses või sotsiaalse kaitse seadustes ning määrustes tööandjale pandud kohustusi töövõtja ees.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni deklaratsioon aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl

Me austame kooskõlas kohalike seaduste ja tavadega ühinemisvabadust ja kollektiivset läbirääkimisõigust, inimeste vabadust oma tööd valida ja ei kasuta sunniviisilist või laste tööd; me ei diskrimineeri inimesi nende soo, nahavärvi, rahvuse, kultuuri, usuliste veendumuste, seksuaalse suundumuse või puude tõttu.

Ahistamine

Ahistamist võib määratleda kui ebasoovitavat käitumist, mis teist inimest hirmutab, häirib, häbistab, alandab või solvab. Me ei aktsepteeri käitumist, millega kaasneb töötaja rassiline, seksuaalne või mis tahes muu ahistamine. Kui töötaja tunneb, et teda on ahistatud, peab ta juhtunust rääkima oma piirkonna personalijuhiga, kes korraldab koheselt juhtumi sõltumatu ja konfidentsiaalse uurimise.

Võrdsed võimalused

Me väärtustame kõikide oma töötajate panust ettevõttesse ja tagame neile võrdsed võimalused karjääri tegemiseks, mida ei mõjuta muud kaalutlused kui töötajate tulemuslikkus, võimed ja kutseoskused. Töötajatel võimaldatakse oma võimeid täiustada ja kui see on otstarbekas, oma karjääri ettevõttes edasi arendada.

Tööohutus ja -tervishoid

DCS peab töötajate tööohutuse ja -tervishoiu edendamist äärmiselt oluliseks. Eriti suurt tähelepanu pöörame oma töömeetodite tõhususe ülevaatamisele, et võimalikult tõhusalt kaitsta neid töötajaid, kes töötavad kõrgendatud riskidega keskkonnas.

Töösuhted

Ettevõtted ja nende töötajad pingutavad selle nimel, et luua püsivaid ja pikaajalisi töösuhteid. Töötajate tasustamisel ja nende tööaega arvestamisel lähtutakse vähemalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud ja kokkulepitud või tegevusharu standarditega kehtestatud miinimumtingimustest.

Värbamiseelne taustuuring ja valik

Meie tegevuse iseloomu tõttu ja selleks, et kaitsta meie töötajate ja klientide huve, kasutab DCS väga põhjalikke värbamiseelsete taustuuringute ja valiku meetodeid.

Töötajate kohustused DCSi ees

Töötajad peavad vältima mis tahes olukordi, kus esineb ebaausa äritegevuse ilminguid, isegi kui sellised olukorrad ei ole käesoleva tegevusjuhendiga vastuolus või neile ei saa kohaldada konkreetseid seadusi või reegleid.

Konfidentsiaalne teave

Töötajad ei tohi oma töösuhte ajal või pärast selle lõpetamist kasutada neile nende tööga seoses teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet omakasu eesmärgil või avalikustada sellist teavet kolmandatele isikutele. Töötajad ei tohi oma töökohustuste täitmisel saadud konfidentsiaalset teavet kasutada isikliku kasu saamise eesmärgil. Konfidentsiaalset teavet ei tohi kolmandatele isikutele avaldada ei töölepingu kehtivuse ajal ega pärast töölepingu lõppemist, välja arvatud juhul, kui sellise teabe avaldamiseks on antud nõuetekohane luba, kui see on äritegevuse seisukohalt põhjendatud ning kui teavet edastatakse turvalisel viisil. „Konfidentsiaalne teave” on teave, mis on määratletud kui konfidentsiaalne või on kaasnevate asjaolude tõttu muul viisil selgelt konfidentsiaalne.

Mõiste „konfidentsiaalne teave” ei hõlma avalikku teavet või teavet, mida asjaomane isik on seaduse järgi kohustatud avaldama.

Huvide konflikt

Iga töötaja kohuseks on vältida ärilisi, rahalisi ja muid otseseid või kaudseid huvisid või suhteid, mis on vastuolus ettevõtte huvidega või mis ohustavad tema lojaalsust ettevõttele. Tuleb hoiduda igasugusest tegevusest, mis võiks kas või näiliselt huvide konflikti tekitada ja selline tegevus tuleb lõpetada, v.a juhul, kui pärast ettenähtud juhtimistasandi juhtide teavitamist otsustatakse, et selline tegevus ei ole ebaeetiline ega ebasünnis, ei sea kahtluse alla töötaja usaldusväärsust ning ei kahjusta ettevõtte mainet ja seisundit.

Suhtlemisvõrgustikud

Töötajatelt, kes tegelevad sotsiaalse suhtlemisega Interneti lehekülgedel või gruppides, millel on mingigi seos DCS-iga, või mis viitavad sellele, eeldatakse käitumist, mis vastab DCS väärtustele ja poliitikatele. Töötajad peavad seega tagama, et ettevõttele ei tekitataks õiguslikku ega mainelist kahju ega kahjustataks töötajate, klientide ning riigi elanikkonna ohutust ega turvalisust. Ettevõtte logosid ega kaubamärke, töötajate, äriruumide, ettevõtte hoonete ega objektide fotosid, kujutusi ega videoid ei tohi kasutada mitte mingil tingimusel, välja arvatud juhul, kui ettevõte on selleks nõusoleku andnud. Alandavaid või solvavaid kommentaare DCS ja / või selle töötajate, kolleegide, partnerite, klientide või liikmete aadressil ei tohi ühelegi sotsiaalse suhtevõrgustiku lehele postitada ning isiklikes blogides peab olema juures selge väide, et väljendatud seisukohad on üksnes autori enda omad ega esinda ettevõtte seisukohti.

Eetika rakendamine

Käesolevad ärieetika põhimõtted tuleb miinimumnõuetena tarvitusele võtta ettevõtte töötajatel ja kõrgema taseme juhtidel.

Põhimõtted avaldatakse ettevõtte ametlikes avalikes dokumentides ja vajadusel lisatakse töölepingutele. Põhimõtete täitmist jälgitakse DCSi järelevalveprotseduuride raames. Põhimõtted vaadatakse kord aastas üle. 

Töötajate kaebused, vääritust teost teatamine ja ettepanekud

Töötajad võivad olla kindlad, et ettevõte kaalub nende konstruktiivseid ettepanekuid põhjalikult ning tegeleb süvitsi ja erapooletult töötajate tõsiste murede ja kaebustega, sh pettuste, väärandmete esitamise, varguste, ahistamise, diskrimineerimise ja seadustele, määrustele ja sise-eeskirjadele mittevastavustega.

Kõiki probleeme tuleb uurida erapooletult, et kaitsta töötaja õigusi. Töötajad, kes on mures võimaliku ebaeetilise käitumise pärast, peaksid kõigepealt teavitama otsest juhti või tegevjuhti. Kui töötaja seda soovib, võib ta jääda anonüümseks. Konfidentsiaalsuse tagamiseks ei soovitata töötajatel arutada selliseid probleeme oma kolleegidega või kolmandate isikutega, väljaarvatud juhtudel, kui neil on selleks voli või kui seda nõuab seadus.

Kui töötaja ei ole rahul tema tõstatatud küsimusele esitatud vastusega või kui küsimus on iseäranis keeruline või tundlik, võib ta sellest teatamiseks kasutada konfidentsiaalset infovahetus.

Ärieetika põhimõtete järgimise kontrollimine

Me kontrollime pidevalt ärieetika põhimõtetest kinnipidamist, kasutades vääritust teost teavitamise kaudu saadud teavet.

Põhimõtetest kinnipidamine

Kuna DCSi eesmärgiks on järgida oma äritegevuses kõrgeid eetilisi norme, ei luba me kasutada mingeid selliseid tegevusi ja tavasid, mis on vastuolus asutuse põhimõte ja reeglitega. Asutus on seadnud töösuhte toimimise tingimuseks range kinnipidamise nimetatud põhimõtetest ja muudest toetavatest põhimõtetest. Töötaja mis tahes tegevus, millega tahtlikult või hooletuse tõttu rikutakse ärieetika põhimõtteid, võib kaasa tuua distsiplinaarvastutuse või kriminaalmenetluse algatamise asjakohastel juhtudel.